Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény értelmében a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.

Az anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány külképviseleten történő kiállításának előfeltétele, hogy az anyakönyvi esemény, amelyről kiállításra kerül, már szerepeljen az elektronikus anyakönyvi rendszerben. Külföldön történt anyakönyvi esemény esetében ez azt jelenti, hogy annak hazai anyakönyveztetése már megtörtént. Amennyiben erre korábban nem került sor, az eljárás kezdeményezhető bármely magyar külképviseleten. Magyarország kínai külképviseletén történt kérelmezés esetében az anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezését illetékes hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala végzi. A kivonat kiállítása kínai külképviseleten akkor válik lehetségessé, amikor a bejegyzés Magyarországon megtörtént. A hazai anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje a kérelem hivatalhoz történő beérkezését követő naptól számított 60 nap.

A hazai anyakönyvezési kérelem benyújtásához szükséges okiratok:

Állampolgárságot igazoló okiratok

• A magyar állampolgárság többek között érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt magyar útlevéllel igazolható.
• Nem csak a magyar állampolgárok, érintett külföldi fél állampolgárságát is okirattal szükséges igazolni. (A külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal igazolható.)

Külföldi eredeti anyakönyvi okirat

• A Hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott külföldi születési, házassági, vagy halálozási anyakönyvi okirat eredetiben vagy hiteles másolatban.

Az anyakönyvi eljárásban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.

Nincs szükség hiteles magyar nyelvű fordításra az angol, francia vagy német nyelvű eredeti okiratok esetében, amennyiben egyéb idegen nyelvű bejegyzést nem tartalmaznak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hazai anyakönyvezési eljárás során benyújtott fenti okiratot a hatóság nem adja vissza, mivel az az anyakönyvezési eljárás alapiratának minősül! Kínában történt anyakönyvi esemény esetében a kínai okirat másolatát angol nyelvű fordítással együtt kínai közjegyzői okiratba szükséges foglalni, melyet a Kínai Népköztársaság Külügyminisztériuma, vagy a tartományi Külügyi Hivatal felülhitelesítésével szükséges ellátni. Erről az iratról a konzul illetékmentesen készít hiteles magyar nyelvű fordítást.

Hazai anyakönyvezés kezdeményezhető külképviseletünkön abban az esetben is, amennyiben nem Kínában történt anyakönyvi eseményről van szó, ilyen esetben azonban az adott ország illetékes hatósága által kiállított eredeti okirat diplomáciai felülhitelesítése vagy Apostille-tanúsítvánnyal történő ellátása szükséges.

Személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratok

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolatának hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni szükséges, mivel Budapest Főváros Kormányhivatala a hazai anyakönyvezéssel egyidejűleg felveszi a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba az abban még nem szereplő, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok adatait, külföldön élő, vagy Magyarországon élő magyar állampolgárként. Az érintett magyar állampolgár lakóhelyeként az általa megjelölt ország, település és lakcím (postacím) kerül bejegyezésre. Az a nyilvántartásban nem szereplő magyar állampolgár, aki Magyarország területén kíván élni, első magyarországi lakóhelye bejelentését a hazai anyakönyvezési eljárás megindításával egyidejűleg köteles teljesíteni.

 Születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges további okiratok

A gyermek családi jogállását igazoló okiratok:

• Házasságból született gyermek esetén a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata;
• Házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan Magyarországon anyakönyvvezető vagy gyámhatóság, külföldön a magyar konzul előtt tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet. Házasságon kívül született gyermek esetén, ha az édesanya elvált vagy özvegy, akkor ezt anyakönyvi kivonattal, vagy jogerős bírósági, illetve hatósági döntéssel kell igazolni.

Amennyiben a szülők külföldön kötött házassága még nem került hazai anyakönyvezésre, a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg kérelmezni kell a házasság hazai anyakönyvezését is, ennek megtörténte előfeltétele a születés hazai anyakönyvezésének.

 Házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges további okiratok

A házastársaknak a házasságkötést megelőző családi állapotát igazoló okirat:

• Hajadon vagy nőtlen megelőző családi állapotot okirattal nem szükséges igazolni, elegendő az érintettnek a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelemben vagy külön dokumentumban erre vonatkozóan tett nyilatkozata.
• Elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó okirat.
• Özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.

Ha a magyar fél a házasságkötés előtt elvált vagy özvegy volt és korábbi házasságkötésére Magyarországon került sor, elegendő a korábbi házasságkötés helyéről és idejéről, illetve volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről nyilatkozatot tennie.

 Haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges további okiratok

• Az elhalálozás tényét bizonyító eredeti külföldi okirat, az általánosan benyújtandó okiratoknál ismertetett formában.
• Az elhalt személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).
• Az elhalt haláleset időpontjában fennálló családi állapotát igazoló okirat.

Ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt, illetve elvált vagy özvegy családi állapotú elhalt esetén a házasságkötésére Magyarországon került sor, elegendő a kérelmezőnek az elhalt házasságkötésének helyéről és idejéről, illetve az elhalt korábbi házastársa halálesetének helyéről és idejéről nyilatkozatot tennie.

 Válás hazai anyakönyvezéséhez szükséges további okiratok

A házasság felbontását igazoló jogerős végzés az általánosan benyújtandó okiratoknál ismertetett formában.


 A Kínai Népköztársaság a bejegyzett élettársi kapcsolatot nem ismeri el.

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/allampolgarsag-honositas-anyakonyvezes-nevvaltoztatas